Vestjyskmarketing.dk


Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og Vestjysk Marketing A/S.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er fakturadato + netto 8 dage. Alle priser er ekskl. moms.

Alle afgivne priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.l.

Hvis fakturaens betalingsfrist ikke overholdes, kan Vestjysk Marketing A/S tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

Ved overskridelse af betalingsfristen, betales 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er Vestjysk Marketing A/S i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

Vestjysk Marketing A/S forbeholder sig ejendomsretten til solgte ydelser, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

Fakturering foregår hver måned på baggrund af opgørelse af timeforbrug i den forgangne måned.

Ved abonnementsaftaler faktureres iht. aftalte frekvens.

 

Reklamation og ansvar

Risikoen overgår til kunden på leveringstidspunktet.

Leveringstidspunktet defineres som værende tidspunktet, hvor kunden får adgang til demo/programmel eller anden ydelse.

Vestjysk Marketing A/S er forpligtet til at foretage afhjælpning af fejl i programmel leveret af Vestjysk Marketing A/S, som består i, at disse ikke lever op til de aftalte specifikationer i godkendt produktbeskrivelse, kravspecifikation eller tilbud. Dette er i overensstemmelse med nedenstående vilkår og med den hurtighed situationen kræver.

Alle rettelser og udvidelser, også efter leveringstidspunktet, vil blive afregnet pr. forbrugt tid, til den gældende eller aftalte timesats.

Vestjysk Marketing er ikke ansvarlig overfor nedbrud eller udfordringer hos 3 parts systemer som eksempelvis Google, Facebook, Active campaign mfl.

 

Browserunderstøttelse

Vestjysk Marketing er forpligtet til at levere hjemmesider, der på leveringstidspunktet fungerer hensigtsmæssigt på nyeste udgaver af de på tidspunktet almindeligt anvendte browsere. Browsere der ikke længere opdateres eller vedligeholdes af leverandøren er ikke medregnet, og kan ikke forventes at være understøttet af Vestjysk Marketing.

 

Regulering og vederlag

Vestjysk Marketing A/S er berettiget til én gang om året pr den. 1. februar at regulere alle vederlag i overensstemmelse med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor. Der reguleres efter det seneste offentliggjorte indeks set i forhold til indeks ved den seneste regulering eller fastsættelse af de pågældende priser.

 

Ansvarsbegrænsning

Vestjysk Marketing A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset hvilket ansvarsgrundlag der lægges til grund. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til at kravet rejses. Vestjysk Marketing skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Vestjysk Marketing A/S ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra Vestjysk Marketing A/S.

Det er til enhver tid kundens eget ansvar at overholde gældende lovgivning.

 

Underleverandører

Vestjysk Marketing er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

Forsinkelser

Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

Abonnement og serviceaftaler

Ved alle aftalte serviceabonnementer herunder hosting starter driftsperioden når hjemmesiden lægges på server til korrekturgennemgang/test. Abonnementet opkræves herefter årligt forud. Abonnementer fornyes automatisk. Ved opsigelse af et abonnement skal kunden skriftligt meddele Vestjysk Marketing A/S, at  abonnement ønskes opsagt. Eventuel restperiode tilbagebetales ikke. Opsigelse af en VMCMS hjemmeside/webshop skal ske senest en måned før abonnementets udløb. Opsigelse af en DynamicWeb løsning skal ske senest 3 måneder før abonnementets udløb. VækstAftaler og VækstPakker er uopsigelige i 12 måneder regnet fra første fakturerede måned, og opsigelsesperioden er herefter 3 måneder, medmindre andet skriftligt er angivet.

Ved brug af 3. parts systemer, som bliver afregnet igennem Vestjysk Marketing A/S, gør ovenstående abonnementsbetingelser sig ikke gældende og der henvises til disses særskilte betingelser.

 

Ophavsret på CMS og programmel udviklet af Vestjysk Marketing A/S

Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte CMS og programmel udviklet af Vestjysk Marketing A/S.

Såfremt kunden foretager programændringer uden Vestjysk Marketing A/S forudgående samtykke, bortfalder Vestjysk Marketing A/S forpligtelser i relation til programmellet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

Vestjysk Marketing A/S programmel er genstand for ophavsret og er fortroligt, hvorfor systemet eller den tilhørende dokumentation ikke uden Vestjysk Marketing A/S forudgående skriftlige samtykke må reproduceres i et videre omfang end nødvendigt for programmellets drift og sikkerhed.

Kunden må ikke uden Vestjysk Marketing A/S skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, ej heller gennem retsforfølgning eller konkurs.

Kunden er forpligtet til at behandle programmel og dokumentationen på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres.

Vestjysk Marketing A/S kildekode er fortrolig, og hostes på Vestjysk Marketing A/S webserver, hvis ikke andet er aftalt.

 

Copyright

Hjemmesider og e-mailadresser der er placeret på Vestjysk Marketing A/S servere må ikke bruges til distribution af information, som krænker tredjemands rettigheder, og som er i strid med dansk lovgivning eller som indeholder anstødeligt materiale. Dette være sig i form af tekst, billeder, filmklip eller links til tilsvarende materiale.

Ved produktion af hjemmesider fralægger Vestjysk Marketing A/S sig ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst og billeder m.v. Koder, tekst, grafik og billeder fremstillet af Vestjysk Marketing A/S er underlagt loven om ophavsret.

I kildekoden til hjemmesiden fremgår det, at Vestjysk Marketing A/S har produceret hjemmesiden. Vestjysk Marketing A/S forbeholder sig ret til at henvise andre kunder til eksisterende kunders hjemmesider, under menupunktet referencer, samt i andre salgsmaterialer.

Ophavsretten til udviklede løsninger, koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Vestjysk Marketing A/S og må ikke uden Vestjysk Marketing ApS godkendelse overdrages til tredjemand.

 

Tvister

Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser kan indbringes for de almindelige danske domstole med Retten i Herning som værneting i 1. instans.

 

Ændringer i handelsbetingelser

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.vestjyskmarketing.dk